Jump to content
Sign in to follow this  
[DKt]Mysak_Bob

Die Kapitane transport

Recommended Posts

DKTL2.png

ur conservative company (founded 7.3.2015) - a member of the Die Kapitane group - will accept responsible and mature members who drive for fun and prefer simulation to arcade.

 

Motto: We ride when we can, when we can't - we don't.

 

We require:
- good behaviour and loyalty to the company
- Age 20+ (really 20+, except for any family members of current members, exceptions may be made here under certain conditions)
- adherence to company and TrucksBook rules
- Czech or Slovak
- driving up to 100km/h (ETS2) / 80mph(ATS) - to be counted in the "real" statistics on TB (we write it straight, we won't mask it - like other companies - for delivery of cargo without risk of damage etc. - it can be damaged even at 60kmh 🙂 )

 

We offer:
- company garage (for ETS2) and other extras (for grade 2 and above)
- company skin for some cars - not a requirement
- a team of mostly "old guys" (average age over 30 years)
- the ongoing DLC competitions on Steam will be interesting for active members
- custom dispatcher function on request

 

Communication takes place on the company's Skype chat or on the forum.

We don't discuss politics on company chat.

 

We run both singleplayer and multiplayer. TeamSpeak is available for possible MP riders (the number is slowly increasing). We ride official convoys on the Simulation 2 server and on Promods.

Recommended monthly mileage is 5.000km,
if not met, the member will be downgraded one step for one month.

Grading is done on the first of the month.

Payment of salary - shall not be made. Pay is used in prize competitions.

 

If a member does not drive at least 10,000km in the previous 3 months, he/she will be terminated.
The new member must drive at least 10,000km in each of the first three months with the company.

More on our website
http://dktransport.webnode.cz

We no longer conduct mass recruitment, we accept those who are interested in being our active members.

!!! No direct applications will be accepted on Trucksbook without a completed application form on the website !!!

 

TruckersMP:   https://truckersmp.com/vtc/10435

 

Owner:

Mysak_Bob: https://vtc.world/cp/users/view/?user=13336

Director:

Mr.Driver 68 CZ: https://vtc.world/cp/users/view/?user=15451

Members:

Carl77CZ: https://vtc.world/cp/users/view/?user=15268

fiascco: https://vtc.world/cp/users/view/?user=15339

Karotka215(cz): https://vtc.world/cp/users/view/?user=15549

Martas76(CZ): https://vtc.world/cp/users/view/?user=15261

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech version:

Naše konzervativní firma (založena 7.3.2015) - člen skupiny Die Kapitane group - přijme zodpovědné a vyzrálé členy, kteří jezdí pro radost a preferují simulaci před arkádou.

Motto: Jezdíme když můžeme, když nemůžeme - nejezdíme.

Požadujeme:
- slušné chování a loajalitu k firmě
- věk nad 20 let (opravdu 20+, kromě případných rodinných příslušníků stávajících členů, zde může být za určitých předpokladů udělena výjimka)
- dodržování pravidel firmy a TrucksBooku
- češtinu nebo slovenčinu
- jezdit do 100km/h (ETS2) / 80mph(ATS) - pro započtení do "reálných" statistik na TB (píšeme to na rovinu, nebudeme to maskovat - jako jiné firmy - za doručení nákladu bez rizika poškození a pod. - to se dá poškodit i v 60kmh 🙂 )

Nabízíme:
- firemní garáž (pro ETS2) a další doplňky (pro platovou třídu 2 a vyšší)
- na některé vozy firemní skin - není podmínkou
- kolektiv vesměs "starých pardálů" (věkový průměr přes 30let)
- pro aktivní členy budou určitě zajímavé i probíhající soutěže o DLC na Steamu
- funkce dispečera pro vlastní potřebu na vyžádání

Komunikace probíhá na chatu firmy na Skype, příp. na fóru.

Na firemním chatu neřešíme politiku.

Jezdíme singlplayer i multiplayer. Pro případné jezdce MP (jejich počet se pozvolna zvyšuje) je k dispozici TeamSpeak . Oficiální konvoje jezdíme na serveru Simulace 2 a na Promods.

Doporučený měsíční nájezd je 5.000km,
pokud nebude splněn, bude členu snížena platová třída o jeden stupeň na dobu jednoho měsíce.

Zařazení do platových tříd probíhá první den v měsíci.

Výplata mzdy - se neprovádí. Mzda je využívána v soutěžích o ceny.

Pokud člen neujede za předchozí 3 měsíce aspoň 10.000km, bude s ním rozvázána spolupráce.
Nový člen musí ujet aspoň 10.000km v každém z prvních třech měsíců u firmy.

Více na našem webu
http://dktransport.webnode.cz

Masové nábory již neprovádíme, přijímáme ty, kteří mají zájem být našimi aktivními členy.

!!! Bez vyplněného přihlašovacího formuláře na webu nebudou přímé přihlášky na Trucksbooku akceptovány. !!!

Edited by [DKt]Mysak_Bob
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×